Brno - Starobrněnský (Augustiniánský) Klášter

Dalším z významných brněnských klášterů je augustiniánský konvent, zasvěcený Zvěstování Páně a sv. Tomáši. Založen byl roku 1356 a záhy se stal centrem kultury a věd. Roku 1752 byl klášter povýšen na opatství, avšak v roce 1783 nařízením císaře Josefa II. muselo osazenstvo kláštera přesídlit do kláštera cisterciaček na Starém Brně, což je i dnešní sídlo opatství.
Součástí kláštera je gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Vystavěna byla ve 14. století na místě, kde původně (asi již od 10. století) stával románský kostelík. Stavba byla provedena z neomítnutých cihel s minimálním použitím kamene. Stojí na půdorysu kříže – dvou na sebe kolmých protínajících se lodí. I tento kostel prošel barokními úpravami, ale ty se promítly převážně v interiéru. Jeho součástí je mj. stříbrný oltář z roku 1736, jenž je považován za nejcennější stříbrnickou práci na
území Moravy.